Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Marjolein van der Voort, als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die haar als therapeut is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

 

Uw therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

             zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;

             ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

        

Als uw behandelend therapeut heeft Marjolein van der Voort als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

             Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming;

             Voor het gebruik voor waarneming door een collega Mesoloog, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;

             Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

             Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

 

Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

 
PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA
Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.  Deze gegevens omvatten uw:

             Naam, adres en woonplaats;

             Geboortedatum;

             Datum van de behandeling;

             Factuurnummer;

             Een korte omschrijving van de behandeling; ‘24008’ Behandeling Mesologie;

             De kosten van het consult.

 

TOELICHTING
Door middel van dit formulier bent u uitdrukkelijk geïnformeerd welke gegevens uw therapeut opslaat in uw cliëntendossier en wat uw therapeut met deze gegevens doet.