Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

ALGEMENE VOORWAARDEN Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Mesologie Bergen op Zoom

 


Vertrouwelijkheid
De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en
plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg(Wkkgz).
De therapeut houdt een cliëntendossier bij.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier
Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte
gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan
voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of
verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor
de client specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw
nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).
 
Afspraken behandelingen/consulten
De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende
de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het
anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij
aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt.
Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een
vervolg zal krijgen. Een consult duurt telkens ongeveer 60 minuten, of anders indien
afgesproken.
 
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische
handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder
voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te
verlenen.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen
naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener),
indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 
Kosten
Momenteel bedraagt het tarief voor een mesologisch consult € 85,00 (euro) per
consult. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief
intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten.
Vanaf 1 maart 2024 wordt het tarief verhoogd naar 90 euro.
Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult
via de email verstrekt.

Voor het opstellen van een schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek
van de cliënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist wordt € 25,00 per
verslag in rekening gebracht.
 
Toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3
maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website.
 
Betaling
De factuur krijgt de cliënt direct na het consult. Op verzoek kan dit ook digitaal.
Hierdoor kan cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van
haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering gemakkelijk digitaal bij de
zorgverzekeraar indienen.  
Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult per pin of a contant.
Betaling per credit card is niet mogelijk.
 
De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een
betalingstermijn van 14 dagen.
Annulering
Bij verhindering zal cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een
telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het
versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd,
worden in rekening gebracht.
Vergoeding van de therapie
Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom is aangesloten bij beroepsverenigingen en
doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult
(gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologische consulten vallen
onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand
aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed
worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar
zorgverzekeraar.
 
Bereikbaarheid
Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom werkt uitsluitend op afspraak.
 
Gedurende afspraken kan er vanzelfsprekend geen telefoon of email beantwoord
worden. Bij telefonisch contact kan cliënt echter altijd zijn/haar naam,
telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail,
waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de
mogelijkheid om een email te versturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal
worden.
 
Op zaterdag, zondag en feestdagen is Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom in
principe niet bereikbaar.
 
Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van Praktijk voor Mesologie Bergen op
Zoom waargenomen door een collega mesoloog. Informatie hierover zal zowel door
middel van een afwezigheidsmelding via email worden verstrekt, als middels de
afwezigheidsmelding van de voicemail.
Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door
kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke
termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier
weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-
therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft
hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Klachten
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er
alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het
voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie
eerst met de therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en
kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je
anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan
schriftelijk voor te leggen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw
onvrede of klacht op.

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit
niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke
klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw
klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt
gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht
wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht
op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan
contact op met Quasir.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is
afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de
geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en
gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de
geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de
therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
 
Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie
doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer
informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je
hierbij helpen.
 

Ontbindende voorwaarden
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden
geschieden.
 
Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig
acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 
De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van
argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts
of andere medische hulpverlener.