Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

ALGEMENE VOORWAARDEN Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom

 

Vertrouwelijkheid

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van d
e cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de client specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

 

Afspraken behandelingen/consulten
De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. Een consult duurt telkens ongeveer 60 minuten, of anders indien afgesproken.

 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (
therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 

Kosten

Het tarief voor een mesologisch consult is € 85,00 (euro) per consult. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten.


Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult via de email verstrekt.

Voor het opstellen van een schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist wordt 25,00 per verslag in rekening gebracht.

 

Toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website.

 

Betaling

De factuur krijgt de cliënt direct na het consult. Op verzoek kan dit ook digitaal
.Hierdoor kan cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering gemakkelijk digitaal bij de zorgverzekeraar indienen.  

Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult per pin
of a contant.

Betaling per credit card is niet mogelijk.

 

De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

Annulering

Bij verhindering zal cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Vergoeding van de therapie

Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom  is aangesloten bij beroepsverenigingen en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologische consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

 

Bereikbaarheid

Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom werkt uitsluitend op afspraak.

 

Gedurende afspraken kan er vanzelfsprekend geen telefoon of email beantwoord worden. Bij telefonisch contact kan cliënt echter altijd zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de mogelijkheid om een email te versturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden.

 

Op zaterdag, zondag en feestdagen is Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom in principe niet bereikbaar.

 

Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom waargenomen door een collega mesoloog. Informatie hierover zal zowel door middel van een afwezigheidsmelding via email worden verstrekt, als middels de afwezigheidsmelding van de voicemail.

Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen,
die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de klachtenfunctionaris van het RM (Register Mesologie, (www.mesologie.nl), dan wel tot het SCAG (Geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve Zorg, (www.scag.nl).

 

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.br style="mso-special-character:line-break">

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. /span>

 

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

 

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.