Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

ALGEMENE VOORWAARDEN Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Mesologie Bergen op Zoom

Vertrouwelijkheid
De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De therapeut houdt een cliëntendossier bij.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte
gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan
voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of
verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor
de client specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw
nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/consulten
De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende
de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bijaanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt.Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie eenvervolg zal krijgen. Een consult duurt telkens ongeveer 60 minuten, of anders indien afgesproken.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologischehandelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.
De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Kosten
Momenteel bedraagt het tarief voor een mesologisch consult € 90,00 (euro) per consult. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten.
Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult via de email verstrekt.

Voor het opstellen van een schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek
van de cliënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist wordt € 25,00 per verslag in rekening gebracht.

Toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website.

Betaling
De factuur krijgt de cliënt direct na het consult. Op verzoek kan dit ook digitaal.
Hierdoor kan cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering gemakkelijk digitaal bij de zorgverzekeraar indienen.
Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult per pin of a contant.
Betaling per credit card is niet mogelijk.

De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een
betalingstermijn van 14 dagen.

Annulering
Bij verhindering zal cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Vergoeding van de therapie
Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom is aangesloten bij beroepsverenigingen en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologische consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid
Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom werkt uitsluitend op afspraak.

Gedurende afspraken kan er vanzelfsprekend geen telefoon of email beantwoord worden. Bij telefonisch contact kan cliënt echter altijd zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de mogelijkheid om een email te versturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden.

Op zaterdag, zondag en feestdagen is Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom in principe niet bereikbaar.

Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van Praktijk voor Mesologie Bergen op Zoom waargenomen door een collega mesoloog. Informatie hierover zal zowel door middel van een afwezigheidsmelding via email worden verstrekt, als middels de afwezigheidsmelding van de voicemail.
Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Klachten
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met de therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht
op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.
E-mail:bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.